มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240045MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
01 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 67
27,9996,90027,99925,99910,00017,999จองเลย
08 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
27,9996,90027,99925,99910,00017,999จองเลย
15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย
05 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67
29,9996,90029,99927,99910,00019,999จองเลย
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
29,9996,90029,99927,99910,00019,999จองเลย
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
29,9996,90029,99927,99910,00019,999จองเลย
27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามระดับโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่า ณ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เที่ยวครบ ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

ที่เที่ยว

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, เกียวโต, เจ้าฟูชิมิ อินาริ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2NAGOYA / GIFU HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3NAGOYA / GIFU HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4RINKU HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ • มิตซุย เอ้าท์เล็ท

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมชงชา • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คันไซ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Airasia X (XJ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)