มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240044MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
04 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67
29,9996,90029,99927,99910,00019,999จองเลย
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
33,9996,90033,99931,99910,00023,999จองเลย
01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
33,9996,90033,99931,99910,00023,999จองเลย
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
29,9996,90029,99927,99910,00019,999จองเลย
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
29,9996,90029,99927,99910,00019,999จองเลย
29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
29,9996,90029,99927,99910,00019,999จองเลย
05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
29,9996,90029,99927,99910,00019,999จองเลย
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
29,9996,90029,99927,99910,00019,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวเต็ม ไม่มีวันอิสระ ㆍศาลเจ้าดาไซฟู ㆍจุดชมวิวหุบเขาทาคาชิโฮ ㆍ หมู่บ้านยูฟุอินㆍศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะสี ㆍ ปราสาทคุมาโมโต้ㆍถนนคนเดินชิโมโตริㆍช้อปปิ้งเทนจินㆍโทสุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต

ที่เที่ยว

ศาลเจ้าดาไซฟู, หุบเขาทาคาชิโฮ, หมู่บ้านยูฟุอิน, ปราสาทคุมาโมโต้

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2HITA / HARAZURU / BEPPU หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3KUMAMOTO AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4FUKUOKA AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ • บ่อยูมิ จิโกกุ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  หุบเขาทาคาชิโฮ • ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะสึ • เมืองคุมาโมโต้ • ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ปราสาทคุมาโมโต้ • โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท • DUTY FREE • ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia (FD) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)