มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ นาริตะ เรนโบว์เฟสติวัล 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240043MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia X

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
29,9996,90029,99927,99910,00019,999จองเลย
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
32,9996,90032,99930,99910,00020,999จองเลย
08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
32,9996,90032,99930,99910,00022,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมดอกไม้ Rainbow Flower Festival จุดชมวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะ เที่ยวย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ

ที่เที่ยว

วัดอาซากุสะ , ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ , เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล , หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล • พิธีชงชาญี่ปุ่น • จุดชมวิวริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและกาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าธรรมเนียมวีซ่านำเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่า เข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)