มหัศจรรย์...HOKKAIDO อาซาฮิกาว่า ลาเวนเดอร์ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240039MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

AirAsia X

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67
35,9996,90035,99933,99910,00023,999จองเลย
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
38,9996,90038,99936,99910,00026,999จองเลย
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
38,9996,90038,99936,99910,00026,999จองเลย
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
38,9996,90038,99936,99910,00026,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงานทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโทมิตะ เยือนหมู่บ้านเทพนิยาย ณ นิงเกิ้ลเทอเรซ เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

ที่เที่ยว

สวนโทมิตะ, นิงเกิ้ลเทอเรซ, ถนนคนเดินเฮวะ โดริ, สวนชิกิไซโนะโอกะ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2WING ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองฟูราโน่ • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ • ถนนคนเดินเฮวะโดริ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองฟูราโน่ • ฟาร์มโทมิตะ • สวนชิกิไซโนะโอกะ • โรงงานช็อคโกแลต • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองโอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและกาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าธรรมเนียมวีซ่านำเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่า เข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)