มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240038MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

AirAsia X

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
31,9996,90031,99929,99910,00021,999จองเลย
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
32,9996,90032,99930,99910,00022,999จองเลย
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
31,9996,90031,99929,99910,00021,999จองเลย
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
33,9996,90033,99931,99910,00023,999จองเลย
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
33,9996,90033,99931,99910,00023,999จองเลย
07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
31,9996,90031,99929,99910,00021,999จองเลย
08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
33,9996,90033,99931,99910,00023,999จองเลย
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
35,9996,90035,99933,99910,00025,999จองเลย
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
31,9996,90031,99929,99910,00021,999จองเลย
28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย
29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย
05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามธรรมชาติ ณ อุทยานคามิโคจิ เยือนปราสาทอีกาดำ ณ ปราสาทมัตสึโมโต้ เที่ยวครบ ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

ที่เที่ยว

อุทยานคามิโคจิ, ปราสาทมัตสึโมโต้, วัดอาซากุสะ, สวนโออิชิ ปาร์ค

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2MATSUMOTO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3FUJI NO MO RI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • มัตสึโมโต้ • อิออน มอลล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานคามิโคจิ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • สวนโออิชิปาร์ค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • จุดชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • ช้อปปิ้งชินจูกุ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าธรรมเนียมวีซ่านำเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่า เข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)