อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-สตราสบูร์ก) 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์

MT7-240330MZ

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

อิตาลี

เริ่มต้น 79,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 7 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
17 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
79,99012,00079,99079,99020,00059,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe เยือนเมืองมรดกโลกแห่งแคว้นอัลซาส Check-in มหานครปารีส

ที่เที่ยว

มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน, แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล, อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก, สะพานไม้ชาเปล, ชวาเน่นท์พลัทซ์ , เมืองกรินเดลวัลท์, สถานีกรินเดลวัลด์, เคเบิ้ลคาร์ Eiger Express, สถานี ไอเกอร์เกล็ทเชอร์, ยอดเขาจุงเฟรา, ถ้ำน้ำแข็งพันปี , ลานสฟิงซ์, ธารน้ำแข็ง, น้ำตกชเตาบ์บาค, เมืองบาเซิล , ย่านเมืองเก่าบาเซิล, มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก, ย่าน Little France, เมืองแร็งส์, มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งเมืองแร็งส์, เอาท์เล็ท ลาวาเล่, ทรอกาเดโร, วิวทิวทัศน์หอไอเฟล, ล่องเรือชมแม่น้ำแซน, ประตูชัยฝรั่งเศส, ถนนช็องเซลิเซ่, พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์, มงต์มาตร์, มหาวิหารซาเครเกอร์, Place du Tertre

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Arcade Hotel AG3, Lucerne หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3B&B Hotel, Basel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4Ibis Strasbourg Center Gare, Strasbourg หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5Holiday Inn Paris, Paris หรือเทียบเท่า 3 ดาว
6Holiday Inn Paris, Paris หรือเทียบเท่า 3 ดาว
7-
8-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner