แกรนด์อิตาลี (โรม-มิลาน) 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240325MZ

จำนวนวัน/คืน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

อิตาลี
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
07 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
69,99010,00069,99069,990-49,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

"แกรนด์อิตาลี" แลนด์มาร์คแห่งศิลปะเรอเนสซองส์ เยือนนครแห่งสายน้ำสุดโรแมนติก เที่ยวทุกวันไม่มีฟรีเดย์

ที่เที่ยว

นครรัฐ วาติกัน, มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกา, มหาวิหารแพนธีออน, กลุ่มโรมันฟอรัม, สนามกีฬาโคลอสเซียม, ประตูชัยกรุงโรม, น้ำพุเทรวี, จัตุรัส นาโวน่า, ย่านบันไดสเปน, จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม, มหาวิหารดูโอโม, หอเอนแห่งเมืองปิซ่า, เมืองฟลอเรนซ์, มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร, จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย, รูปปั้นวีรบุรุษเพอร์ซิอุส, สะพานเวคคิโอ, ท่าเรือตรอนเคตโต้, ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส, เกาะเวนิส, ท่าเรือซานมาร์โค, สะพานถอนหายใจ, วังดอดจ์, จัตุรัสซานมาร์โค, โบสถ์ซานมาร์โค, เมืองมิลาน, มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน, ปราสาทสฟอร์เซสโก้, อนุสาวรีย์ ของ กษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2, อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่, โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา , ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน, แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Mercure Roma West หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3Charme Prato Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4Belstay Venezia Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5The Regency Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-
7-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner