มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240115MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia

ประเทศ

อินโดนีเซีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
23,9994,00023,99922,9998,00015,999จองเลย
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
23,9994,00023,99922,9998,00015,999จองเลย
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
22,9994,00022,99921,9998,00014,999จองเลย
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
22,9994,00022,99921,9998,00014,999จองเลย
29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
22,9994,00022,99921,9998,00014,999จองเลย
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
20,9994,00020,99919,9998,00012,999จองเลย
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
22,9994,00022,99921,9998,00014,999จองเลย
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
22,9994,00022,99921,9998,00014,999จองเลย
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
22,9994,00022,99921,9998,00014,999จองเลย
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
22,9994,00022,99921,9998,00014,999จองเลย
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
23,9994,00023,99922,9998,00015,999จองเลย
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
24,9994,00024,99923,9998,00016,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วิหารทานาห์ลอต บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ โชว์ระบำเกอจัก วัดทามันอายุน หมู่บ้านคินตามณี ทะเลสาบ บาตูร์

ที่เที่ยว

วิหารทานาห์ลอต, บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์, โชว์ระบำเกอจัก, วัดทามันอายุน, หมู่บ้านคินตามณี, นาข้าวขั้นบันได , สวนวิษณุ, หาดจิมบารัน, โรงงานช็อคโกแลต, วัดบราตัน, วัดเทมภัคสิริงค์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1GRAND LIVIO OR EDEN HOTEL KUTA หรือเทียบเท่ามาตรฐานของบาหลี
2GRAND LIVIO OR EDEN HOTEL KUTA หรือเทียบเท่ามาตรฐานของบาหลี
3GRAND LIVIO OR EDEN HOTEL KUTA หรือเทียบเท่ามาตรฐานของบาหลี
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ดอนเมือง กรุงเทพฯ • อูลูวาตู • สวนวิษณุ • ระบำเกอจัก • หาดจิมบารัน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  วัดทามันอายุน • โรงงานช็อคโกแลต • วัดบราตัน • วิหารทานาห์ลอต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได • หมู่บ้านคินตามณี • กาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ร้านกฤษณะ • สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป (กรุงเทพฯ-บาหลี-กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน Thai Air Asia (FD) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง