มหัศจรรย์...KASHMIR ศรีนาคา พาฮาแกม 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240226MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

IndiGo Airlines

ประเทศ

อินเดีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
34,9998,50034,99933,99910,00024,999จองเลย
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
32,9998,50032,99931,99910,00022,999จองเลย
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
33,9998,50033,99932,99910,00023,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงาม "สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย" ทุ่งหญ้า Saffaron ทะเลสาบดาล กุลมาร์ค นั่งกระเช้าลอยฟ้า สวนนิชาท สวนชาลิมาร์

ที่เที่ยว

เมืองศรีนาคา , พาฮาลแกม, กุลมาร์ค, ทะเลสาบดาล , สวนชาลิมาร์ , สวนนิชาท

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MAUSE SAROVER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2Houseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา
3Houseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา
4MAUSE SAROVER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินอินทิรา คานธี

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ศรีนาคา • พาฮาลแกม • ทุ่งหญ้า Saffron • ขี่ม้าชมเมือง • ศรีนาคา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  กุลมาร์ค • กุลมาร์ค กอนโดล่า • เทือกเขากุลมาร์ค • ทะเลสาบดาล • ล่องเรือชิคาร่า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  สวนชาลิมาร์ • สวนนิชาท • เมืองเดลี

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สนามบินอินทิรา คานธี • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป (กรุงเทพฯ-เดลี -ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน INDIGO AIRLINES (6E) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner