มหัศจรรย์...INDIA เดลี ชัยปุระ อัครา บิน TG 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240114MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

อินเดีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
28,9996,00028,99927,9998,00020,999จองเลย
08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
28,9996,00028,99927,9998,00020,999จองเลย
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
29,9996,00029,99928,9998,00021,999จองเลย
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
28,9996,00028,99927,9998,00020,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม"นครสีชมพู" อัคราฟอร์ท แชนด์เบารี วัดพระพิฆเนศ พระราชวังสายลม City Palace

ที่เที่ยว

พระราชวังสายลม , พระราชวังกลางน้ำ , City Palace, วัดพระพิฆเนศ, นครสีชมพู, อัคราฟอร์ท, แชนด์เบารี, ทัช มาฮาล, วัดลักษมีนารายัน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1THE FERN/GOLDEC TULIP หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2THE FERN/GOLDEC TULIP หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3PL PALACE/ROYAL REGENT หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4-
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เดลี • ชัยปุระ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE • วัดพระพิฆเนศ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ชัยปุระ • อัครา • แชนด์ เบารี • อัครา ฟอร์ท

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ทัช มาฮาล • เดลี • ประตูเมืองอินเดีย • วัดลักษมีนารายัน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป (กรุงเทพฯ - เดลี - กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน Thai Airways (TG) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีโรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง