มหัศจรรย์...อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ เสริมความปัง ปี 2567 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240112MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

อินเดีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
38,9997,50038,99936,9998,00030,999จองเลย
07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
38,9997,50038,99936,9998,00030,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ พระพิฆเณศปางมหาเศรษฐ์ และ องค์ศรีสิทธิวินายัก ขอพรสมหวังรวดเร็ว ที่มุมไบ ประเทศอินเดีย พิเศษ! ร่วมพิธี Abhishekam ที่ Dagdusheth Temple

ที่เที่ยว

วัดสิทธิวินายัก , วัดพระแม่ลักษมี , เทวสถานศรีวรทาวินายัก, เทวสถานศรีจินดามณี , องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ, ประตูสู่อินเดีย, โมเรกาวน์, เทวสถานศรีมยุเรศวร, สิทธิเทก, เทวสถานศรีสิธิวินายกะ, รันยันกาวน์, โอซาร์, วัดศรีวิฆเนศวา, เลนยาตรี, วัดศรีคีรีจัตมา, เทวสถานศรีบัลลาเลศวา, พิธี Abhishekam

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1KOHINOOR/ORCHID HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2ORCHID PUNE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3ORCHID PUNE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4ORCHID PUNE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • มุมไบ อินเดีย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ปูเน่ • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • เมืองปูเน่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  รันยันกาวน์ •วัดศรีมหาคณปติ •โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา •ปูเน่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ปูเน่ • องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • มุมไบ • สนามบินฉัตรปาตี ศิวะจี มุมไบ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป (กรุงเทพฯ - มุมไบ - กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน Thai Airways (TG) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง