มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240111MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia

ประเทศ

อินเดีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
18,9993,00018,99917,9998,00011,999จองเลย
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
21,9993,00021,99920,9998,00014,999จองเลย
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
21,9993,00021,99920,9998,00014,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
20,9993,00020,99919,9998,00013,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
19,9993,00019,99918,9998,00012,999จองเลย
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
19,9993,00019,99918,9998,00012,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ㆍอัคราฟอร์ทㆍแชนด์ เบารี ㆍวัดพระพิฆเนศ ㆍ พระราชวังสายลม ㆍพระราชวังกลางน้ำ ㆍ พระราชวังหลวง

ที่เที่ยว

อัคราฟอร์ท, แชนด์ เบารี, วัดพระพิฆเนศ, พระราชวังสายลม, พระราชวังกลางน้ำ, พระราชวังหลวง, นั่งรถจิปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท, City Palace

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1GOLDEN TULIP/PARK INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2CRYSTAL SAROVER/CLARKS SHIRAZ หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3-
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ชัยปุระ อินเดีย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี • วัดพระพิฆเนศ • สนามบินชัยปุระ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป (กรุงเทพฯ - ชัยปุระ - กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน Thai Air Asia (FD) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีโรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง