เดลี ชัยปุระ อัครา ประตูปาตริกา

รหัสทัวร์

MT7-240022MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

IndiGo Airlines

ประเทศ

อินเดีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
21,9905,00021,99021,9907,50016,990จองเลย
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
21,9905,00021,99021,9907,50016,990จองเลย
27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
21,9905,00021,99021,9907,50016,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
23,9905,00023,99023,9907,50018,990จองเลย
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
23,9905,00023,99023,9907,50018,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
23,9905,00023,99023,9907,50018,990จองเลย
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
23,9905,00023,99023,9907,50018,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวเมืองสีชมพู "ฮาวา มาฮาล" พระราชวังแห่งสายลม ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล ชมประตูเมืองปาตริกา 1 ใน ประตูเมืองที่งดงาม

ที่เที่ยว

ฮาวา มาฮาล, ทัชมาฮาล, ประตูเมืองปาตริกา, อัครา ฟอร์ท, เมืองชัยปุระ, ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท, พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท, จุดชมวิว Wind View Cafe, พระราชวังทัชมาฮาล, กุตับมีนาร์, ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Jaipur Crimson Park, Jaipur ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3Agra Pushpa villa, Agra ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ซิตี้พาเลส - ฮาวา มาฮาล - จุดชมวิว Wind View Cafe - ประตูปาตริกา - เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ชมพระอาทิตย์ขึ้น “พระราชวังทัชมาฮาล” - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย - ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

  เช้า

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมรรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเหี่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)