กุลมาร์ค โซนามาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล

รหัสทัวร์

MT7-240021MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

IndiGo Airlines

ประเทศ

อินเดีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
03 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
29,9906,500--7,50019,990จองเลย
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
29,9906,500--7,50019,990จองเลย
24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
29,9906,500--7,50019,990จองเลย
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
31,9906,500--7,50021,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
31,9906,500--7,50021,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
31,9906,500--7,50021,990จองเลย
29 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67
29,9906,500--7,50019,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมเส้นทางที่สวยที่สุด เปรียบเสมือนถนนโลกพระจันทร์ "คาร์กิล" นั่งกระเช้ากุลมาร์คชมความงามดั่งฉายา "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย"

ที่เที่ยว

คาร์กิล, สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย, ธารน้ำแข็งกราเซีย, เทือกเขาโซนามาร์ค, เทือกเขากุลมาร์ค, ทะเลสาบดาล, ถนนโลกพระจันทร์, ชมวิวแม่นํ้า Drass, สวนชาลิมาร์, สวนโมกุล

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Royal Group of Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3Badar Resorts, Sonamarg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4Badar Resorts, Sonamarg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินเดลี - สนามบินศรีนาคา - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์ - เทือกเขากุลมาร์ค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ล่องเรือชมตลาดเช้า - ทะเลสาบดาล - เทือกเขาโซนามาร์ค - ธารน้ำแข็งกราเซีย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  คาร์กิล - ชมเส้นทางที่สวยงามเปรียบเสมือน “ถนนโลกพระจันทร์” - Zojila Pass - เมืองดราส - จุดชมวิวแม่น้ำ Drass - โซนามาร์ค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  เช้า

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเหี่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)