มหัศจรรย์...ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ 10 วัน 8 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240133MB

จำนวนวัน/คืน

10 วัน 8 คืน

สายการบิน

Finnair

ประเทศ

ไอซ์แลนด์

เริ่มต้น 179,999 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
20 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
179,99925,900179,999178,99930,000-จองเลย
15 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
179,99925,900179,999178,99930,000-จองเลย
05 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67
189,99925,900189,999188,99930,000-จองเลย
25 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
199,99927,900199,999198,99930,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบไอซ์แลนด์ใต้ - ตะวันออก โปรแกรมไม่เร่งรีบ ชม Plane Wreck แช่น้ำแร่ที่ บูล ลากูน แวะช้อปปิ้งเฮลซิงกิ พิเศษ! ทานอาหารโดมกระจก 360 องศา ที่ Perlan

ที่เที่ยว

เฮลซิงกิ, น้ำพุร้อนไกเซอร์ , น้ำตกกุลล์ฟอส , ถ้ำน้ำแข็งสกาตาเฟล , ธารน้ำแข็งกลาเซียลากูน , ไดมอนด์บีช, หาดทรายดำ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Break Sokos Hotel Flamingo หรือเทียบเท่า
2Stracta Hotel หรือเทียบเท่า
3Fosshotel Glacier Lagoon หรือเทียบเท่า
4Hotel Dyrholaey หรือเทียบเท่า
5Grand Hotel Reykjavík หรือเทียบเท่า
6Grand Hotel Reykjavík หรือเทียบเท่า
7Park inn By Radisson Reykjavik Keflavik หรือเทียบเท่า
8Scandic Grand Marina หรือเทียบเท่า
9-
10-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • เฮลซิงกิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เฮลซิงกิ • ท่าอากาศยานเคฟวาวิก • อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ • น้ำพุร้อนไกเซอร์ • น้ำตกกุลล์ฟอส • วิก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ถ้ำน้ำแข็งสกาตาเฟล • ธารน้ำแข็งกลาเซียลากูน • ไดมอนด์บีช

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล • Shuttle bus ชม Plane Wreck • เรย์นิสฟายาร่า • หาดทรายดำ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  กิจกรรมขับสโนว์โมบิลบนธารน้ำแข็ง • น้ำตกสโกรกาฟอส • น้ำตกเซลจาลันด์ฟอส เมืองเรยาวิค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ • หมู่บ้านอาร์นาสตาปิ • เขาคีร์กจูเฟล

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  เมืองเรคยาวิก • โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา • เดอะซันโวยาจเจอร์ • ฮาร์ปา คอนเสิร์ตฮอลล์ • จุดชมวิวเพอร์แลน •บูลลากูน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  ท่าอากาศยานเคฟวาวิก • เฮลซิงกิ • ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม • สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  9

  ท่าอากาศยานเฮลซิลกิ

  เช้า

  บ่าย

 • วันที่
  10

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 3,500 บาท)

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนำเที่ยวตามรายการ

ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทัรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง