ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ (ฟรีเดย์) 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240279MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Greater Bay Airlines

ประเทศ

ฮ่องกง
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
23,9909,00023,99022,9906,00019,990จองเลย
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
22,9909,00022,99021,9906,00018,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนลาสเวกัสแห่งเอเชีย ณ Venetian Macau สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเสริมดวงเทพเจ้าแชกง

ที่เที่ยว

นั่งกระเช้านองปิง, วัดโป่วหลิน, นมัสการพระใหญ่เทียนถาน , หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ห้างซิตี้ เกต เอาท์เล็ท, A Symphony Of Lights, มาเก๊า, วิหารเซนต์ปอล , เซนาโด้สแควร์, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, ปารีเซียน , ลอนดอนเนอร์, เวเนเชี่ยน, Freeday, วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ฟรีวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทย

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner