ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง (รวมบัตรดิสนีย์) 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240278MZ

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Greater Bay Airlines

ประเทศ

ฮ่องกง
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
23,9908,00023,99022,9906,00019,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
23,9908,00023,99022,9906,00019,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
22,9908,00022,99021,9906,00018,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
22,9908,00022,99021,9906,00018,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่เที่ยว

นั่งกระเช้านองปิง , วัดโป่วหลิน , นมัสการพระใหญ่เทียนถาน , หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง , ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท , Avenue of Stars, ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ , ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท - Avenue of Stars

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (บริการรถรับ - ส่ง)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ฟรีวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทย

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner