ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ กระเช้านองปิง รีพสัสเบย์ วิคตอเรียพีค 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240277MZ

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Cathay Pacific

ประเทศ

ฮ่องกง

เริ่มต้น 21,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 6 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
21,99010,00021,99020,9906,00017,990จองเลย
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
23,99010,00023,99022,9906,00019,990จองเลย
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
23,99010,00023,99022,9906,00019,990จองเลย
26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
21,99010,00021,99020,9906,00017,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะพระใหญ่โป่วหลิน หมุนกังหันเทพเจ้าแชกง ขอคู่วัดหวังต้าเซียน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเสริมสิริมงคล ชมวิววิคตอเรียพีค ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

ที่เที่ยว

Avenue of Stars, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน, ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮำ, ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, Freeday, ีรีพลัส เบย์, วิคตอเรียพีค, กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา, วัดโป่วหลิน, พระใหญ่เทียนถาน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ห้าง ซิตี้เกต เอาท์เล็ท

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ฟรีวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทย

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner