ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์แลนด์) 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240276MZ

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Cathay Pacific

ประเทศ

ฮ่องกง
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
22,9906,50022,99021,9906,00017,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
21,9906,50021,99020,9906,00016,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
21,9906,50021,99020,9906,00016,990จองเลย
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
21,9906,50021,99020,9906,00016,990จองเลย
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
21,9906,50021,99020,9906,00016,990จองเลย
02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67
21,9906,50021,99020,9906,00016,990จองเลย
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
21,9906,50021,99020,9906,00016,990จองเลย
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
21,9906,50021,99020,9906,00016,990จองเลย
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
27,9908,00027,99026,9906,00022,990จองเลย
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
27,9908,00027,99026,9906,00022,990จองเลย
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
28,9908,00028,99027,9906,00023,990จองเลย
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68
29,9908,00029,99028,9906,00024,990จองเลย
31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68
29,9908,00029,99028,9906,00024,990จองเลย
01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68
29,9908,00029,99028,9906,00024,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่เที่ยว

รีพัลส์เบย์ , วิคตอเรียพีค, ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, Avenue of Stars , A Symphony of Lights, ดิสนีย์แลนด์, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมการะ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ฟรีวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทย

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner