ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240273MZ

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Cathay Pacific

ประเทศ

ฮ่องกง
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
21,9907,50021,99020,9906,00017,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
20,9907,50020,99019,9906,00016,990จองเลย
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
20,9907,50020,99019,9906,00016,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนลาสเวกัสแห่งเอเชีย ณ VENETIAN MACAU สักการะพระใหญ่โป่วหลิว ขอพรเสริมดวงเทพเจ้าแชกง

ที่เที่ยว

นั่งกระเช้านองปิง, วัดโป่วหลิน , นมัสการพระใหญ่เทียนถาน , หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง , ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท, วัดอาม่า , วิหารเซนต์ปอล , เซนาโด้สแควร์ , เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล , วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมการะ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ฟรีวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทย

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner