ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์) 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240272MZ

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Emirates

ประเทศ

ฮ่องกง
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
23,9906,90023,99022,9906,00019,990จองเลย
03 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
21,9906,90021,99020,9906,00017,990จองเลย
09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
21,9906,90021,99020,9906,00017,990จองเลย
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
23,9906,90023,99022,9906,00019,990จองเลย
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
21,9906,90021,99020,9906,00017,990จองเลย
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
21,9906,90021,99020,9906,00017,990จองเลย
30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
21,9906,90021,99020,9906,00017,990จองเลย
06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
21,9906,90021,99020,9906,00017,990จองเลย
07 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
21,9906,90021,99020,9906,00017,990จองเลย
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
21,9906,90021,99020,9906,00017,990จองเลย
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
21,9906,90021,99020,9906,00017,990จองเลย
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
21,9906,90021,99020,9906,00017,990จองเลย
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
21,9906,90021,99020,9906,00017,990จองเลย
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
20,9906,90020,99019,9906,00016,990จองเลย
05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
20,9906,90020,99019,9906,00016,990จองเลย
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
22,9906,90022,99021,9906,00018,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
23,9906,90023,99022,9906,00019,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
20,9906,90020,99019,9906,00016,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
20,9906,90020,99019,9906,00016,990จองเลย
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
20,9906,90020,99019,9906,00016,990จองเลย
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
20,9906,90020,99019,9906,00016,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนุกสนานไปกับ "ดิสนีย์แลนด์" ดินแดนสุดหรรษาแบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงหมิวเพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่เที่ยว

Disneyland, A Symphony of Lights, ชมการแสดงดอกไม้ไฟ, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, เจ้าแม่ทับทิมทินหัว, ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ฟรีวีซ่า

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner