ฮ่องกง นองปิง รีพัสเบย์ วิคตอเรียพีค ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์) 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240271MZ

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

Hong Kong Airlines

ประเทศ

ฮ่องกง

เริ่มต้น 19,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 5 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
02 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
19,9906,50019,99018,9906,00016,990จองเลย
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
19,9906,50019,99018,9906,00016,990จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
19,9906,50019,99018,9906,00016,990จองเลย
28 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
19,9906,50019,99018,9906,00015,990จองเลย
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
19,9906,50019,99018,9906,00015,990จองเลย
18 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
19,9906,50019,99018,9906,00015,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่เที่ยว

Disneyland, นั่งกระเช้านองปิง, วัดโป่วหลิน, นมัสการพระใหญ่เทียนถาน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ห้างซิตี้ เกต เอาท์เล็ท, ีรีพลัส เบย์, วิคตอเรียพีค , Avenue of Stars, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ฟรีวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทย

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner