ซุปตาร์...โป่ว โป่ว โก เซง V.3 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240191MT

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Greater Bay Airlines

ประเทศ

ฮ่องกง

เริ่มต้น 12,888 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

12,888

18,888

6,000

-

-

-

-

จองเลย
ทัวร์ไฟไหม้12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

16,888

19,888

6,000

-

-

-

-

จองเลย
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
19,8886,000----จองเลย
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
17,8886,000----จองเลย
05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
19,8886,000----จองเลย
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
21,8886,000----จองเลย
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
19,8886,000----จองเลย
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
19,8886,000----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่ วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ ชม Symphony of Lights

ที่เที่ยว

วัดแชกงหมิว, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, จิมซาจุ่ย , กระเช้านองปิง 360 องศา , วัดหวังต้าเซียน, หาดรีพลัสเบย์ , Citygate Outlets , Avenue of Star, Symphony of Lights, ย่านมงก๊ก

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOTEL COZI HARBOUR VIEW ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2HOTEL COZI HARBOUR VIEW ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็กแลปก๊อก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – Avenue of Star Symphony of Lights

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  หาดรีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิม - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านหยก - ช็อปปิ้งย่านมงก๊ก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 - Citygate Outlets - สนามบินเช็กแลปก๊อก - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)