ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน สายการบิน GREATER BAY AIRLINES

รหัสทัวร์

MT7-240152MC

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Greater Bay Airlines

ประเทศ

ฮ่องกง

เริ่มต้น 15,899 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67
15,8995,90015,89915,8996,900-จองเลย
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
17,8995,90017,89917,8996,900-จองเลย
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
17,8995,90017,89917,8996,900-จองเลย
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
15,8995,90015,89915,8996,900-จองเลย
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
15,8995,90015,89915,8996,900-จองเลย
31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
15,8995,90015,89915,8996,900-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไหว้พระ 5 วัดดัง ปังขั้นสุด 3 วัน 2 คืน ไกด์ฮ่องกงนำไหว้ ตามต้นฉบับคนท้องถิ่น

ที่เที่ยว

ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ , เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ, วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , เกาะฮ่องกง, จุดชมวิววิคตอเรีย, เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท, ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOTEL EASE ACCESS TSUEN WAN หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2HOTEL EASE ACCESS TSUEN WAN หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – SYMPHONY OF LIGHT

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เกาะฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรีย – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดหวังต้าเซียน – สนามบินฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)