ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)

รหัสทัวร์

MT7-240151MC

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Cathay Pacific

ประเทศ

ฮ่องกง

เริ่มต้น 23,899 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
29 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67
23,8996,90023,89923,8998,900-จองเลย
05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67
23,8996,90023,89923,8998,900-จองเลย
06 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67
23,8996,90023,89923,8998,900-จองเลย
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
23,8996,90023,89923,8998,900-จองเลย
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
23,8996,90023,89923,8998,900-จองเลย
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
25,8997,90025,89925,8998,900-จองเลย
02 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67
24,8997,90024,89924,8998,900-จองเลย
31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
23,8996,90023,89923,8998,900-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไหว้พระวัดดัง สนุกย้อนวัยที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ตื่นตาไปกับความลับแห่งป่าเอเรนเดลล์และโซนใหม่ FROZEN ZONE

ที่เที่ยว

วัดกวนไท, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, วัดหวังต้าเซียน, สวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, ย่านจิมซาจุ่ย, AVENUE OF STARS, เกาะฮ่องกง, วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท – จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - AVENUE OF STARS - ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เกาะลันเตา - สวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้ง ย่านมงก๊ก – สนามบินฮ่องกง (เซ็กแล็บก็อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่ารรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 23 กก. โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)