ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240149MC

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

ฮ่องกง

เริ่มต้น 21,899 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67
21,8996,90021,89921,8997,900-จองเลย
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
23,8996,90023,89923,8997,900-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไหว้พระวัดดัง สนุกเต็มวันที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน ตื่นตากับความลับแห่งป่าเอเรนเดลล์ พร้อมโซนใหม่ "FROZEN ZONE"

ที่เที่ยว

เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, ย่านจิมซาจุ่ย, วัดหวังต้าเซียน, วัดกวนไท, ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, AVENUE OF STARS, Hong Kong Disneyland, เกาะฮ่องกง, รีพลัสเบย์, ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – วัดกวนไท – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - AVENUE OF STARS - ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เกาะฮ่องกง – จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย (รถโค้ช) – วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ - โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก - สนามบินฮ่องกง (เซ็กแล็บก็อก) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่ารรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)