ฮ่องกง-นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240148MC

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

ฮ่องกง

เริ่มต้น 18,899 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67
18,8996,90018,89918,8997,900-จองเลย
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20,8996,90020,89920,8997,900-จองเลย
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
20,8996,90020,89920,8997,900-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง ไหว้พระวัดดัง 3 วัน 2 คืน ไกด์ฮ่องกงนำไหว้ ตามต้นฉบับคนท้องถิ่น

ที่เที่ยว

กระเช้านองปิง, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, วัดกวนไท, ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, AVENUE OF STARS, เกาะลันเตา, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, พระใหญ่เทียนถาน, ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET, เกาะฮ่องกง, รีพลัสเบย์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – วัดกวนไท – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - AVENUE OF STARS - ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เกาะลันเตา - กระเช้านองปิง 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เกาะฮ่องกง – จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย (รถโค้ช) – วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก สนามบินฮ่องกง (เซ็กแล็บก็อก) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่ารรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)