มหัศจรรย์...ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240130MB

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

ฮ่องกง
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67
20,9995,00020,99919,99910,000-จองเลย
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
22,9995,00022,99921,99910,000-จองเลย
06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
20,9995,00020,99919,99910,000-จองเลย
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
24,9995,00024,99923,99910,000-จองเลย
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
22,9995,00022,99921,99910,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ผจญภัยในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันเปลี่ยนชีวิตวัดแชกง ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ขอพรเสริมความเฮงความปัง ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

ที่เที่ยว

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์, ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, จิมซาจุ่ย, วัดแชกงหมิว, Disneyland

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Starphire Hotel / Dorsett Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2Starphire Hotel / Dorsett Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินเชียงใหม่ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วัดแชงกงหมิว • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • โรงงานจิวเวลรี่ • ร้านหยก • ย่านจิมซาจุ่ย

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  สนามบินเช็กแลปก๊อก • เชียงใหม่

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่าจ้างมัคคุเทศก็ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์) *เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุของผู้เดินทาง ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ