มหัศจรรย์...ฮ่องกง มาเก๊า ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240103MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Cathay Pacific

ประเทศ

ฮ่องกง

เริ่มต้น 25,999 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27,9995,00027,99926,9996,00020,999จองเลย
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
27,9995,00027,99926,9996,00020,999จองเลย
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
25,9995,00025,99924,9996,00018,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง มาเก๊า ขอพรเสริมดวงองค์แชกง ชมซากประตูโบสถ์เซนปอล นั่งกระเช้านองปิงสักการะพระใหญ่เทียนถาน

ที่เที่ยว

พระใหญ่เทียนถาน , หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง , ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท , เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล , เดอะเวเนเชี่ยน , กระเช้านองปิง, จัตุรัสเซนาโด้, ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล, วัดเจ้าแม่กวนอิม, เกาะฮ่องกง, เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, วัดแชกง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DORSETT TSUI WAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2DORSETT TSUI WAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3DORSETT TSUI WAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เดอะเวเนเชี่ยน • เกาะฮ่องกง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดแชกง • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก • สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ค่าจ้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง