เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต) 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240334MZ

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

เยอรมนี

เริ่มต้น 89,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 6 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
89,99014,00089,99089,99020,00069,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนปราสาทแห่งเทพนิยาย ซาลส์บูร์ก และฮัลล์สตัทท์เมืองมรดกโลก พิชิตเขาทิตลิส Check-in เมืองสวยริมทะเลสาป "อินเทอร์ลาเก้น"

ที่เที่ยว

เมืองมิวนิค, ศาลากลางมิวนิค, จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์, สวนมิราเบล, บ้านเกิดโมสาร์ท, ถนนเก็ตเตรียกาสเซส, จัตุรัสกลางเมือง, เมืองอินส์บรุค, ถนนมาเรียเทเรซ่า, หลังคาทองคำ, ปราสาทนอยชวานซไตน์, ปราสาทวาดุซ, หมู่บ้านเอนเกลเบิร์ก, นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส, ถ้ำธารน้ำแข็ง, สะพานแขวนทอดยาว, เมืองลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก, สะพานไม้ชาเปล, เมืองอินเทอร์ลาเก้น, ถนนโฮวิค, เมืองซูริค, ย่านเมืองเก่าซูริค, ป้อมปราการลินเดนฮอฟ, เขตนีเดอร์ดอร์ฟ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2SALZBURG AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG MESSE หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3ALPHOTEL INNSBRUCK หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4SWISS HEIDI MAIENFELD หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5LUCERNE IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า 3 ดาว
6CROWNE PLAZA ZURICH หรือเทียบเท่า 4 ดาว
7-
8-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner