ยุโรปตะวันออก (มิวนิค-เช็ก-เวียนนา) 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240331MZ

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

EVA Air

ประเทศ

เยอรมนี

เริ่มต้น 79,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 7 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
07 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
82,99014,00082,99082,99020,00062,990จองเลย
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
82,99014,00082,99082,99020,00062,990จองเลย
20 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
79,99014,00079,99079,99020,00059,990จองเลย
27 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67
79,99014,00079,99079,99020,00059,990จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
82,99014,00082,99082,99020,00062,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญของยุโรปตะวันออก เยือนมรดกโลก ดินแดนแห่งเทพนิยาย เที่ยว 1 ทริป 4 ประเทศ

ที่เที่ยว

ศาลากลางของเมืองมิวนิค, จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์, ปราสาทนอยชวานซไตน์, เมืองฟุสเซ่น, สวนมิราเบล, บ้านเกิดโมสาร์ท, ถนน Getreidegasse, โบสถ์แพริช, โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ , เมืองลินซ์, ปราสาทครุมลอฟ, มหาวิหารเซนต์วิตัส , สะพานชาร์ลส์, ย่านจัตุรัสเมืองเก่า, จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต, ปราสาทบราติสลาวา, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, ถนนสายวงแหวน, ถนนคาร์นเนอร์ , พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท, พระราชวังเชินบรุนน์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Central City Hotel Fussen หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3Trans World Hotel Douau welle Linz หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4Clarion Congress Hotel Prague หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5JUFA Hotel Wien City Vienna หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6JUFA Hotel Wien City Vienna หรือเทียบเท่า 4 ดาว
7-
8-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner