มหัศจรรย์...ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240132MB

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

Emirates

ประเทศ

เยอรมนี
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
11 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
109,99914,900109,999108,99920,00089,999จองเลย
22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
105,99914,900105,999104,99920,00085,999จองเลย
07 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
109,99914,900109,999108,99920,00089,999จองเลย
08 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
109,99914,900109,999108,99920,00089,999จองเลย
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
109,99914,900109,999108,99920,00089,999จองเลย
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
109,99914,900109,999108,99920,00089,999จองเลย
17 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
95,99914,90095,99994,99920,00075,999จองเลย
24 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67
95,99914,90095,99994,99920,00075,999จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
109,99914,900109,999108,99920,00089,999จองเลย
05 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67
109,99914,900109,999108,99920,00089,999จองเลย
08 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
109,99914,900109,999108,99920,00089,999จองเลย
27 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
109,99917,000109,999108,99920,00089,999จองเลย
28 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68
109,99917,000109,999108,99920,00089,999จองเลย
29 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68
109,99917,000109,999108,99920,00089,999จองเลย
30 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68
109,99917,000109,999108,99920,00089,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว กิน ครบไฮไลท์เด็ด ยุโรปตะวันออก จัตุรัสมาเรียนพลาส ซาลบวร์ก เชสกี้คลุมลอฟ บูดาเปสต์ มนต์เสน่ห์แห่งดานูบ ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet พิเศษ ลิ้มลองเมนูประจำชาติ ทั้ง 5 ประเทศ!!!

ที่เที่ยว

บูดาเปสต์, ปราสาทนอยชวานสไตน์ , จัตุรัสมาเรียนพลาสท์, พระราชวังและสวนมิราเบล , บ้านเกิดโมซาร์ท, เซ็นท์วูฟกัง , สะพานชาร์ล, มิวนิค (เยอรมนี), สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า , ชวานเกา, ฟุสเซ่น, จัตุรัสเรสซิเดนซ์ , เมืองฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ครุมลอฟ , นาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทปราก , โบสถ์เซ็นท์วีตัส , ถนน Golden Lane , ปราสาทบราทิสลาวา, Fashion Outlet Parndorf , จัตุรัสวีรบุรุษ , สะพานเชน , คาสเทิลฮัลล์ , มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น , ล่องเรือแม่น้ำดานูบพร้อมแชมเปญ, พระราชวังและสวนเชินน์บรุน , ถนนคาร์ทเนอร์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Mercure Hotel Muenchen Ost Messe หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
2Mercure Hotel Muenchen Ost Messe หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3SCALARAIA / Heritage Hotel Hallstatt หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4Hotel Duo หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5Hotel Bratislava Hotel and Congress Centre หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6Danubius Hotel Arena หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ• มิวนิค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองซาลบวร์ก • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกัง • เมืองฮัลล์สตัทท์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • ปราสาทบราทิสลาวา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  Fashion Outlet Parndorf • ปูดาเปสต์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น • ล่องเรือแม่น้ำดานูบพร้อมแชมเปญ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  บูดาเปสต์ • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์ • สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  สนามบินดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เช้า

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 3,500 บาท)

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนำเที่ยวตามรายการ

ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง