จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ คาซเบกี้ กูดาอูรี ซิกนากิ ควาเรลี มิสทเคต้า 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240322MZ

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Qatar Airways

ประเทศ

จอร์เจีย

เริ่มต้น 50,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 7 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
50,9907,900--10,00030,990จองเลย
17 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
50,9907,900--10,00030,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บินคุ้มเที่ยวจัดเต็ม ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ไข่มุกแห่งคอเคซัส สัมผัสธรรมชาติ นั่ง 4 WD ตะลุยเทือกเขา ขึ้นกระเช้าชมเมือง

ที่เที่ยว

วิหารซิโอนี่, ชาเดอนี่สตรีท, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, ป้อมอนานูรี, อ่าง เก็บน้ำซินวาลี, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, อนุสรณ์สถานรัสเซีย& จอร์เจีย, กำแพงเมืองโบราณ, อารามบอดบี, ลิ้มรสไวน์ควาเรลี, วิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, อีสต์พอยต์, สะพานแห่งสันติภาพ, ั่นั่งกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า, มารดาแห่งจอร์เจีย, โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี, โบสถ์ตรีนิตี้

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2GINO SEASIDE TBILISI BY WYNDHAM หรือเทียบเท่า 5 ดาว
3INTOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4GINO SEASIDE TBILISI BY WYNDHAM หรือเทียบเท่า 5 ดาว
5GINO SEASIDE TBILISI BY WYNDHAM หรือเทียบเท่า 5 ดาว
6GINO SEASIDE TBILISI BY WYNDHAM หรือเทียบเท่า 5 ดาว
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮามัด – สนามบินทบิลิซี่ – วิหารซิโอนี่ – ชาเดอนี่สตรีท

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิเค – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองคาซเบกี้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองทบิลิซี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองซิกนากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  วิหารจวารี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อีสต์พอยต์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  สะพานแห่งสันติภาพ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถ์ตรีนิตี้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner