AMAZING GRAND GEORGIA ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240203MS

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

จอร์เจีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
22 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
75,9509,900----จองเลย
22 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67
75,9509,900----จองเลย
21 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
69,9999,900----จองเลย
05 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
69,9999,900----จองเลย
26 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67
69,9999,900----จองเลย
30 พ.ย. 67 - 07 ธ.ค. 67
69,9999,900----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เส้นทางจอร์เจียขายดี!! เที่ยวครบทุกเมืองสวย นอนคาสเบกิ 1 คืน ชมหมู่บ้านมรดกโลก Ushguli พัก 4 ดาว+++ อาหารดี เมนูหลากหลาย ไทย 2 มื้อ จีน 1 มื้อ

ที่เที่ยว

อนุสาวรีย์ CHRONICLE OF GEORGIA , ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ , สะพานสันติภาพ, อารามจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, ไวน์เทสติ้ง, หุบเขาคอเคซัส, ป้อมปราสาทอันนานูรี, เขื่อนเอนกูรี่ , เมือง Mestia , หมู่บ้าน Ushguli, รูปปั้นอาลีและนีโน่, ชมจัตุรัสปิอาซซ่า

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2CLOCK TOWN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3INTOURIST KAZBEGI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4KUTAISI INN HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5GISTOLA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6BEST WESTERN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  อิสตันบูล-ทบีลิซี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  มิทสเคต้า-อารามจวารี-วิหารสเวติสโคเวลี-ไวน์เทสติ้ง-คาสเบกิ-หุบเขาคอเคซัส

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ป้อมปราสาทอันนานูรี-โกรี-อุพลิสชิเค-คูไทซี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ซุกดิดี-เขื่อนเอนกูรี่-Mestia

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  Mestia-Ushguli-บาทูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  บาทูมิ-อิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  กรุงเทพฯ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-ทบีลิซี่/บาทูมิ-อิสตันบูล-กรุงเทพ)

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี

ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท