EXCLUSIVE GEORGIA 8 DAYS

รหัสทัวร์

MT7-240193MP

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

จอร์เจีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
27 ก.ค. 67 - 03 ส.ค. 67
79,90014,000---48,900จองเลย
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
79,90014,000---48,900จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือทะเลดำ ชมความงดงามของอ่าวเมืองบาตูมี พักโรงแรม Room Hotel โรงแรมที่วิวปังที่สุดที่ Kazbagi เเละ พัก 5 ดาว ทั้งหมด

ที่เที่ยว

โบสถ์ตรีนิตี้ หรือ ซามีบา, วิหารจวารี , วิหารสเวติสโคเวลี , เมืองมิทสเคต้า , โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน , ถนนชาร์เดนี , สะพานแห่งอิสรภาพ , ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า , ป้อมอนานูรี่, เมืองคาซเบกี , พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน , ล่องเรือทะเลดำ , อ่าวเมืองบาตูมี , Ali and Nino Moving Sculptures , จตุรัสปิอาซซ่า

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Radisson Blu Hotel 5 ดาว
3Radisson Blu Hotel 5 ดาว
4The Room Hotel 5 ดาว
5Kutaisi Inn Hotel 5 ดาว
6Radisson Blu Hotel 5 ดาว
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงอิสตันบูล

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  กรุงอิสตันบูล - กรุงทบิลิซี

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  กรุงทบิลิซี่ – เมืองมิทสเคต้า - กรุงทบิลิซี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  กรุงทบิลิซี – เมืองคาซเบกี - เมืองกูดาอูรี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองคาซเบกี - เมืองโกรี – เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองคุไทซี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เมืองคูไทซี - เมืองเมืองบาตูมี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  เมืองบาตูมี - กรุงอิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ,ค่าภาษีประเทศตุรเคีย

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรม

ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวดต่อท่าน

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง