ทบิลิซี่ กอรี่ อาคัลต์ซิเค บอร์โจมี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ซิกนากิ ควาเรลี

รหัสทัวร์

MT7-240019MZ

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Gulf Air Bahrain

ประเทศ

จอร์เจีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
22 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
49,9907,000--15,00029,990จองเลย
29 พ.ย. 67 - 06 ธ.ค. 67
50,9907,000--15,00030,990จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
50,9907,000--15,00030,990จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
49,9907,000--15,00029,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวคุ้มจัดเต็มไฮไลท์!! ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เช็คอินคาซเบกี้ เยือนป้อมปราการหินราบาตี้ นั่งกระเช้าไฟฟ้า

ที่เที่ยว

ไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส, คาซเบกี้, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, เมืองอัพลีสสิเค, ป้อมปราการหินราบาตี้, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า, สะพานแห่งสันติภาพ, อาคัลต์ซิเค, ป้อมอนานูรี , สวนบอร์โจมี่ , วิหารสเวติสโคเวลี , ลิ้มรสไวน์ควาเรลี, มารดาแห่งจอร์เจีย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3AKHALTSIKHE INN HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
4GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบาห์เรน – สนามบินทบิลิซี่

  เช้า

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิเค – อาคัลต์ซิเค – ป้อมปราการหินราบาตี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองบอร์โจมี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – สวนบอร์โจมี่ – ป้อมอนานูรี –อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – วิหารจวารี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เมืองซิกนากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี– ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – ชาเดอนี่สตรีท

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินบาห์เรน

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)