บาทูมี่ คูไตซี มิทสเคต้า ซินากิ คาซเบกี้ ทบิลิซี่

รหัสทัวร์

MT7-240017MZ

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

จอร์เจีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
02 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67
56,99010,900--15,00035,990จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
57,99010,990--15,00035,990จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
56,99010,900--15,00035,990จองเลย
09 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
56,99010,900--15,00035,990จองเลย
11 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
14 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ครั้งเดียวเที่ยวต้องครบ ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวไม่ย้อนเส้นทางเข้าบาทูมี่-กลับทบิลิซี่

ที่เที่ยว

ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี, น้ำพุแห่งโคลชิส, วิหารเกลาติ , พิพิธภัณฑ์สตาลิน, อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย, สะพานแห่งสันติภาพ , อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, กำแพงเมืองโบราณ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2KUTAISI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3GORI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4INTOURIST KAZBEGI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5SABURTALO HOTEL BY MERCURE TBILISI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6SABURTALO HOTEL BY MERCURE TBILISI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี่ – เมืองบาทูมี่ – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – อัลฟาเบ็ททาวเวอร์ – เมืองคูไตซี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  น้ำพุแห่งโคลชิส – วิหารเกลาติ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – รถจี๊บ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – โบสถ์ตรีนิตี้ – ถนนคนเดินชาเดอนี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – อีส พ้อยมอล

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)