แกรนด์ฝรั่งเศส (มองซ์แซงต์ - เชอนองโซ) 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240282MZ

จำนวนวัน/คืน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

ฝรั่งเศส
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
10 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
69,99010,00069,99069,99015,00049,990จองเลย
05 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
69,99010,00069,99069,99015,00049,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

CHECK-IN มหานครปารีส เที่ยวช้อปจุใจ อลังการไปกับมองซ์แซงต์มิเชล เยือนพระราชวังแวร์ซายส์สุดยิ่งใหญ่

ที่เที่ยว

มหาวิหารมองซ์ แซงต์มิเชล, หมู่บ้านเชอนองโซ, ปราสาทเชอนองโซ , เมืองออร์เลอ็อง, โบสถ์ Sainte-Croix, จัตุรัส Place du Martroi, พระราชวังแวร์ซายส์, เมืองปารีส, ทรอกาเดโร, พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, ห้างสรรพสินค้า แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์, Freeday, มงต์มาตร์, มหาวิหารซาเครเกอร์, เอาท์เล็ท ลาวาเล่

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Hotel Mercure Mont Saint Michel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3Ibis Orleans Centre Foch หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4Ibis Paris หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5Ibis Paris หรือเทียบเท่า 3 ดาว
6-
7-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner