มหัศจรรย์...ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240134MB

จำนวนวัน/คืน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

Emirates

ประเทศ

ฝรั่งเศส
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
109,99912,000109,999108,99920,00089,999จองเลย
06 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
119,99912,000119,999118,99920,00099,999จองเลย
09 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
119,99912,000119,999118,99920,00099,999จองเลย
20 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
119,99912,000119,999118,99920,00099,999จองเลย
08 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67
115,99912,000115,999114,99920,00095,999จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67
125,99912,000125,999124,99920,000105,999จองเลย
25 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68
129,99917,000129,999128,99920,000109,999จองเลย
26 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
129,99917,000129,999128,99920,000109,999จองเลย
28 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68
129,99917,000129,999128,99920,000109,999จองเลย
29 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68
129,99917,000129,999128,99920,000109,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบ 3 ประเทศไอคอนนิกแห่งยุโรป โคลอสเซียม หอเอนปีซ่า 2 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นั่งกระเช้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงฟราว

ที่เที่ยว

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , พระราชวังแวร์ซายส์ , เมืองลูเซิร์น , สะพานไม้ชาเปล , กระเช้า Eiger Express , พระราชวังดอร์จ, จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม, หอเอนเมืองปีซ่า , จัตุรัสนักบุญปีเตอร์, จัตุรัสทรอกาเดโร , ล่องเรือแม่น้ำแซน , ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ , แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์, อนุสาวรีย์สิงโต , เมืองอินเทอลาเก้น , ถนน Hoheweg , อุโมงค์น้ำแข็ง , อุโมงค์โลกอัลไพน์ , Jungfrau Panorama view , เกาะเวนิส , จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค , มหาวิหารซันมาร์โก , สะพานถอนหายใจ , สะพานรีอาลโต้ , เวนิสเมสเตร้, นครรัฐวาติกัน , โคลอสเซี่ยม, โรมันฟอรั่ม , น้ำพุเทรวี่ , บันไดสเปน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Mercure La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3Novotel Dijon Route des Grands Crus หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4Hotel Central Continental AG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5NH Milano Fiera หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7Novotel Roma Est หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
8-
9-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินดูไบ • กรุงปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  พระราชวังแวร์ซายส์ • เมืองดิฌง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • มิลาน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  เมืองปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า • กรุงโรม

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ • จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ • โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอรั่ม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน • ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  9

  ดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เช้า

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 3,500 บาท)

ค่าทิปไกต์ท้องถิ่นและคนขับรถนำเที่ยวตามรายการ

ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง