จีน หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ2ขา-รวมค่าทิป) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240312MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
26 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67
35,9906,500--10,00025,990จองเลย
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
35,9906,500--10,00025,990จองเลย
13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
35,9906,500--10,00025,990จองเลย
15 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68
35,9906,500--10,00025,990จองเลย
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
35,9906,500--10,00025,990จองเลย
14 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68
39,9906,500--10,00029,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสลมหนาวอุทยาน 3 ฤดู "จิ่วจ้ายโกว" เยื่อนอุทยานแห่งชาติหวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา

ที่เที่ยว

สะพานโบราณอันชุน, นั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวน , เมืองโบราณซงพาน , หมู่บ้านชาวทิเบต , เมืองจิ่วจ้ายโกว, อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว , ทะเลสาบแรด , น้ำตกธารไข่มุก , ทะเลสาบนกยูง , ทะเลสาบแพนด้า, อุทยานแห่งชาติหวงหลง , นั่งรถไฟความเร็วสูงเจิ้นเจียงกวน-เฉิงตู , POP MART , วัดต้าฉือ , ถนนไท่กู๋หลี่ , แพนด้ายักษ์ปีนตึก , ถนนคนเดินชุนซีลู่, ถนนโบราณจิ๋นหลี่

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1SERENGETI HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
2COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4RIGHTWAY XIYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
5RIGHTWAY XIYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – เมืองเฉิงตู – สะพานโบราณอันชุน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  นั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวน – เมืองโบราณซงพาน – หมู่บ้านชาวทิเบต – เมืองจิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งรถไฟความเร็วสูงเจิ้นเจียงกวน-เฉิงตู – เมืองเฉิงตู

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  POP MART – วัดต้าฉือ – ถนนไท่กู๋หลี่ – แพนด้ายักษ์ปีนตึก – ถนนคนเดินชุนซีลู่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner