จีน เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240311MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Sichuan Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
28 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
29,9905,000--6,00021,990จองเลย
01 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67
29,9905,000--6,00021,990จองเลย
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
29,9905,000--6,00021,990จองเลย
08 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
29,9905,000--6,00021,990จองเลย
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
29,9905,000--6,00021,990จองเลย
15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
29,9905,000--6,00021,990จองเลย
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
29,9905,000--6,00021,990จองเลย
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
29,9905,000--6,00021,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี "อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว" เยือนอุทยานหวงหลง ชมความน่ารักของน้องหมี่ที่หุบเขาแพนด้า

ที่เที่ยว

ซอยกว้างซอยแคบ , นั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวน, เมืองโบราณซงพาน, เมืองจิ่วจ้ายโกว, อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว , ทะเลสาบแรด , น้ำตกธารไข่มุก , ทะเลสาบนกยูง , ทะเลสาบแพนด้า , เมืองชวนจู่ซื่อ, อุทยานแห่งชาติหวงหลง , เมืองตูเจียงเอี้ยน , จตุรัสหย่างเทียนวู่ , รูปแพนด้าถ่ายเซลฟี, หุบเขาแพนด้า , วัดต้าฉือ , ถนนไท่กู๋หลี่ , แพนด้ายักษ์ปีนตึก, ถนนคนเดินชุนซีลู่, ถนนโบราณจิ๋นหลี่

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2CELEBRITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3MIN JIANG HAO TING HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4CENTER INT HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองเฉิงตู – ซอยกว้างซอยแคบ – นั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวน – เมืองโบราณซงพาน – เมืองจิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า – เมืองชวนจู่ซื่อ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองตูเจียงเอี้ยน – จตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปแพนด้าถ่ายเซลฟี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  หุบเขาแพนด้า – เมืองเฉิงตู – วัดต้าฉือ – ถนนไท่กู๋หลี่ – แพนด้ายักษ์ปีนตึก – ถนนคนเดินชุนซีลู่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner