จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล (ไม่ลงร้าน) 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240310MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

China Eastern Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
25,9904,000--10,00015,990จองเลย
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
26,9904,000--10,00016,990จองเลย
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
29,9904,000--10,00019,990จองเลย
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
27,9904,000--10,00017,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
27,9904,000--10,00017,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนมหานครปักกิ่ง เที่ยวกำแพงเมืองจีน ชมพระราชวังต้องห้าม อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง

ที่เที่ยว

จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้าม, ชุมชนโบราณหูท่ง, ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง, ร้านป๊อปมาร์ท POP MART, หอสักการะฟ้าเทียนถาน, กำแพงเมืองจีน, ด่านจูหยงกวน, ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน, FREE DAY, พระราชวังฤดูร้อน, ย่านซานหลี่ถุน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner