จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ฟรีเดย์-ไม่ลงร้าน) 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240309MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

Shanghai Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67
25,9904,500--6,00016,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนมหานครเซี่ยงไฮ้ ฟรีเดย์ ท่องเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ถ่ายรูปคู่หอไข่มุก ที่สวน North Bund Green Land ช้อปปิ้งถนนนานจิง

ที่เที่ยว

เมืองเซี่ยงไฮ้ , ถนนเทียนจื่อฝาง, เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว , ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว , NORTH BUND GREEN LAND , หอไข่มุก , ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ , หาดไว่ทาน , ถนนนานจิง , POPMART GLOBAL FLAGSHIP STORE, FREE DAY , STARBUCKS RESERVE ROASTERY , ตึกต้นไม้1,000ต้น , ย่านซินเทียนตี้, ตลาด 100 ปีเฉินหวังเมี่ยว , สวนอี้หยวน, วัดพระหยก , เดอะรูฟ , ฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เล็ท

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
5-
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ถนนเทียนจื่อฝาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ล่องเรืองโบราณจูเจียเจี่ยว – NORTH BUND GREEN LAND – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง – POPMART GLOBAL FLAGSHIP STORE

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  FREE DAY (หัวหน้าทัวร์พาเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์-ไม่รวมค่าเดินทางและค่าเข้าสวนสนุก)

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  STARBUCKS RESERVE ROASTERY – ตึกต้นไม้1,000ต้น – ย่านซินเทียนตี้ – ตลาด 100 ปีเฉินหวังเมี่ยว – สวนอี้หยวน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  วัดพระหยก – เดอะรูฟ – ฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เล็ท – สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner