จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งรถไฟ-ลง 1 ร้าน) 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240308MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

China Eastern Airlines

ประเทศ

จีน

เริ่มต้น 23,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 5 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
23,9904,500--6,00017,990จองเลย
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
23,9904,500--6,00017,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
26,9904,500--6,00020,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินวังโปตาลาน้อยซงจ้านหลิน แชงกรีล่า พิชิตลมหนาวนั่งกระเช้า "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

ที่เที่ยว

สวนน้ำตกคุนหมิง, เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น , วัดเจ้าแม่กวนอิม , เมืองแชงกรี-ล่า , วัดซงจ้านหลิน , ช่องเขาแคบเสือกระโจน , สระน้ำมังกรดำ, ภูเขาหิมะมังกรหยก , โชว์จางอี้โหม่ว , อุทยานน้ำหยก , ทะเลสาบไป๋สุยเหอ, นั่งรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิง , วัดหยวนทง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DALI ZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2SHU JIN MU YUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าหลี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  นั่งรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิง – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner