จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อู่หลิงซาน หุบเขารอยแยก อุทยานหลุมฟ้า (ไม่ลงร้าน) 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240307MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

Sichuan Airlines

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
19,9903,900--6,00013,990จองเลย
01 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67
21,9903,900--6,00015,990จองเลย
08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
21,9903,900--6,00015,990จองเลย
15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
21,9903,900--6,00015,990จองเลย
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
22,9903,900--6,00016,990จองเลย
29 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67
21,9903,900--6,00015,990จองเลย
05 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67
19,9903,900--6,00013,990จองเลย
12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67
19,9903,900--6,00013,990จองเลย
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67
19,9903,900--6,00013,990จองเลย
26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67
19,9903,900--6,00013,990จองเลย
03 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67
21,9903,900--6,00015,990จองเลย
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67
21,9903,900--6,00015,990จองเลย
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67
20,9903,900--6,00014,990จองเลย
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67
21,9903,900--6,00015,990จองเลย
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68
25,9904,900--6,00019,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินอุทยานหลุมฟ้า นั่งรถไฟอุทยานเขานางฟ้า สัมผัสความอัศจรรย์ทางธรรมชาติหุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน

ที่เที่ยว

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ , จุดชมวิวระเบียงแก้ว , ลิฟท์แก้ว , อุทยานเขานางฟ้า, จุดชมวิวแม่น้ำอูเจียงชือปี่ , ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า , หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน , มรดกโลกผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ , รถไฟทะลุตึก , หงหยาตง , ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย, POP MART, มหาศาลาประชาคม

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3ZHI REN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ลิฟท์แก้ว – อุทยานเขานางฟ้า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อู่หลิงซาน – จุดชมวิวแม่น้ำอูเจียงชือปี่ – ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816 – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  มรดกโลกผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ – รถไฟทะลุตึก – หงหยาตง – ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย – POP MART

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  มหาศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner