จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งรถไฟ-ไม่ลงร้าน-รวมทิปแล้ว) 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240297MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
34,9904,900--10,00024,990จองเลย
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68
34,9904,900--10,00024,990จองเลย
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
29,9904,900--10,00020,990จองเลย
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
29,9904,900--10,00020,990จองเลย
26 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
29,9904,900--10,00020,990จองเลย
11 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68
34,9904,900--10,00024,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสดินแดนอารยธรรมวัดโปตาลาน้อย "ซงจ้านหลิน"

ที่เที่ยว

เมืองคุนหมิง, เมืองฉู่เสี่ยง, เมืองต้าหลี่, เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น, วัดเจ้าแม่กวนอิม , เมืองแชงกรี-ล่า , เมืองโบราณแชงกรี-ล่า, วัดซงจ้านหลิน, ช่องเขาแคบเสือกระโจน, สระน้ำมังกรดำ, เมืองเก่าลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก , โชว์จางอี้โหม่ว, อุทยานน้ำหยก, ทะเลสาบไป๋สุยเหอ, นั่งรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง, วัดหยวนทง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1FEI LONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2LAN OU INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3TIAN YU ART HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4JIN JIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – เมืองฉู่เสี่ยง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner