จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล (รวมบัตรสวนสนุกและรถรับส่ง) 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240296MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Air China

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
27,9904,000--10,00017,990จองเลย
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
27,9904,000--10,00017,990จองเลย
03 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67
28,9904,000--10,00018,990จองเลย
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
28,9904,000--10,00018,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซลเต็มวัน เช็คอิน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน

ที่เที่ยว

จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้าม, ชุมชนโบราณหูท่ง, ถนนเฉียนเหมิน, สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ, หอสักการะฟ้าเทียนถาน, กำแพงเมืองจีน, ด่านจูหยงกวน, ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง, พระราชวังฤดูร้อน, ร้านป๊อปมาร์ท (POP MART)

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2BEIJING JINGLI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3BEIJING JINGLI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4BEIJING JINGLI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner