จีน ปักกิ่ง สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมบัตรสวนสนุก และรถรับ-ส่งแล้ว) 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240295MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
27,9905,500--10,00017,990จองเลย
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
29,9905,500--10,00019,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
29,9905,500--10,00019,990จองเลย
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
28,9905,500--10,00018,990จองเลย
01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67
26,9905,500--10,00016,990จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
29,9905,500--10,00019,990จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
27,9905,500--10,00017,990จองเลย
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67
29,9905,500--10,00019,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินมหานครปักกิ่ง เยือนกำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจี่ง ชมพระราชวังต้องห้าม เที่ยวเต็มวันสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ที่เที่ยว

จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้าม, ชุมชนโบราณหูท่ง , ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง, ร้านป๊อป มาร์ท (POP MART), กำแพงเมืองจีน, ด่านจูหยงกวน, ถนนคนเดินโบราณเฉียน เหมิน, สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง, หอสักการะฟ้าเทียนถาน, พระราชวังฤดูร้อน, เอาท์เล็ท

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-
6-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner