จีน เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน กองทัพจิ๋นซีฮ่องเต้ (ไม่ลงร้าน) 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240294MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

Nok Air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
25,9904,000--10,00018,990จองเลย
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
26,9904,000--10,00019,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของกองทัพทหารจี๋นซีฮ่องเต้ เที่ยวย้อนยุคสู่ถนนคนเดินราชวงศ์ถัง ชมมรดกโลกถ้ำหลงเหมิน

ที่เที่ยว

เมืองเจิ้งโจว, วัดเส้าหลิน , ป่าเจดีย์ , ชมการแสดงกังฟู , เมืองซานเหมินเสีย, สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ , ถนนคนเดินมุสลิม, ป้อมปราการแห่งซีอาน , ถนนคนเดินวัฒนธรรมราชวงศ์ถัง, หอระฆังและหอกลอง , วัดลามะกวงเหริน , ซานเหมินเสีย, เมืองลั่วหยาง , ถ้ำหลงเหมิน , เมืองโบราณลั่วอี้

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2HAI LIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3TITAN TIME HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4HAI LIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง – สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง – เมืองเจิ้งโจว

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – เมืองซานเหมินเสีย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองซีอาน – สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ – ถนนคนเดินมุสลิม – ถนนคนเดินวัฒนธรรมราชวงศ์ถัง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ป้อมปราการแห่งซีอาน – หอระฆังและหอกลอง – วัดลามะกวงเหริน – ซานเหมินเสีย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองลั่วหยาง – ถ้ำหลงเหมิน – เมืองโบราณลั่วอี้ – สนามบินเจิ้งโจว – สนามบินดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner