จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ฟรีเดย์-ไม่ลงร้าน) 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240293MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

China Eastern Airlines

ประเทศ

จีน

เริ่มต้น 24,990 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
24,9903,900--6,00014,990จองเลย
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
24,9903,900--6,00014,990จองเลย
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
24,9903,900--6,00014,990จองเลย
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
24,9903,900--6,00014,990จองเลย
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
24,9903,900--6,00014,990จองเลย
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
24,9903,900--6,00014,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
26,9903,900--6,00016,990จองเลย
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
25,9903,900--6,00015,990จองเลย
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
25,9903,900--6,00015,990จองเลย
24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
25,9903,900--6,00015,990จองเลย
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
25,9903,900--6,00015,990จองเลย
30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67
25,9903,900--6,00015,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนมหานครเซี่ยงไฮ้ ฟรีเดย์ ท่องเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ถ่ายรูปคู่หอไข่มุก ที่สวน North Bund Green Land ช้อปปิ้งถนนนานจิง

ที่เที่ยว

เมืองเซี่ยงไฮ้, เมืองโบราณชีเป่า, NORTH BUND GREEN LAND, หอไข่มุก, ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์, หาดไว่ทาน, ถนนนานจิง, POPMART GLOBAL FLAGSHIP STORE, STARBUCKS RESERVE ROASTERY, ตึกต้นไม้1,000ต้น, เดอะรูฟ, ถนนเทียนจื่อฝาง, FREE DAY, ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว, สวนอี้หยวน , ฟอเรนเทีย วิล เลจ เอาท์เล็ท

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2COUNTRY INN SUITES BY RADISON RAIWAY SATION หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3COUNTRY INN SUITES BY RADISON RAIWAY SATION หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4COUNTRY INN SUITES BY RADISON RAIWAY SATION หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – เมืองเซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณชีเป่า – NORTH BUND GREEN LAND – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง – POPMART GLOBAL FLAGSHIP STORE

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  STARBUCKS RESERVE ROASTERY – ตึกต้นไม้1,000ต้น – เดอะรูฟ – ถนนเทียนจื่อฝาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  FREE DAY (หัวหน้าทัวร์พาเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์-ไม่รวมค่าเดินทางและค่าเข้าสวนสนุก)

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ตลาด 100 ปีเฉินหวังเมี่ยว – สวนอี้หยวน – ฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เล็ท – สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner